Bærekraft og samfunnsansvar

H Blix skal opptre på en slik måte at vi bidrar til FN bærekraftsmål gjennom å sette oss konkrete mål og tiltak som utvikles etter hvert som vår bedrift utvikler seg. 

FN-rapporten Vår felles framtid (1987) definerer bærekraft som følger:

«Et bærekraftig samfunn imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Bærekraft omfatter tre verdiområder; sosialt, økonomisk og miljømessig. Alle tre områdene må være til stede for å oppnå bærekraft».


Vi har valgt følgende tre bærekraftsområder som særlig viktige for vår bedrift:
Det er innen disse områdene vi vurderer at vi kan utgjøre en vesentlig forskjell gjennom vårt arbeid. 

I 2023 skal vi prioritere å forstå hvordan vi kan treffe riktige valg for disse tre bærekraftsmålene gjennom systematiske risiko- og mulighetskartlegginger, samt utarbeide og gjennomføre tiltak for å nå bærekraftsmålene innen vår bedrift. 

I tillegg skal vi praktisere FNs bærekraftmål nummer 17: Samarbeid for å nå målene.

Vi er helt avhengig av samarbeid gjennom hele kjeden fra våre leverandører, vår kjede, transportører, vår bedrift og til våre kunder for å best mulig bidra til FNs bærekraftsmål.